Child pages
  • Årsmelding for Lunger i Praksis 2002
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2002-04-28

 

Nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer

Norwegian branch of the International Primary Care Respiratory Group(IPCRG).

 

Årsmelding for Lunger i Praksis 2002.

 

Norsk Selskap for Allmennmedisins referansegruppe for astma og kronisk obstruktiv lungesykdom tok i april 2000 initiativ til dannelse av et nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer. Det ble dannet et styre med representanter fra alle helseregioner.

 

Formål .

Vi ønsker å videreutvikle og forbedre kvaliteten i faget allmennmedisin og fremme kontakten mellom allmennmedisinere med interesse for mennesker med tungpust. Være et bindeledd mellom norske og utenlandske allmennmedisinske miljøer , pasientorganisasjoner og generelle helsepolitiske miljøer både i Norge og i Utlandet.

 

Dette vil vi oppnå gjennom:

  1. I første rekke  ved å bedre diagnostikk , oppfølging og omsorg for mennesker med tungpust på grunn av kroniske lidelser som astma og allergiske lidelser , kronisk obstruktiv lungesykdom og hjertesvikt.
  2. Ved kurs og andre former for opplæring å øke helsepersonels kunnskaper om tilstander som gir tungpustenhet.
  3. Inspirere til forskning og utvikling av metoder for diagnostikk, behandling og oppfølging av mennesker med tungpust som symptom.
  4. Rette fokus mot livstilssykdommer som bidrar til forekomsten som f. eks tobakksrøyking
  5. Organisere konferanser og møter .
  6. Ha det gøy mens vi utvikler faget .
  7. Øke allmennmedisinens innflytelse i diskusjoner om nasjonale retningslinjer for tilstandene og sørge for en bedre fordeling av ressursene mellom første og annenlinje tjenesten.

 

Medlemskap. Organisasjonen ble dannet som en forlengelse av NSAMs referansegruppe for astma og KOLS. Alle medlemmer av NSAM kan opptas. Personer over 70 år fritas for medlemskontingent. Medlemskapet opphører ved forsømt kontingentinnbetaling i to år.

 

Medlemskap i IPCRG. Alle medlemmer i Lunger i Praksis blir automatisk medlemmer av IPCRG, vår internasjonale paraplyorganisasjon. Alle medlemmer mottar IPCRGs offisielle medlemsblad ”Primary Care Respiratory Journal”. Leder av Lunger i Praksis er valgt til visepresident i IPCRG frem til 2004. Han vil deretter lede IPCRG frem til kongressen i Oslo i 2006.

 

Årsmøte. Lunger i Praksis rapporterer til NSAMs referansegruppe for astma og kols i faglige spørsmål . Årsmøtet er Lunger i Praksis høyeste myndighet. Det innkalles til Årsmøte en gang i året. Forretningsorden følger NSAMs lover.

 

Styre. Styret velges av årsmøtet. Det skal bestå av leder, leder av fagrådet , en representant for hver region og i tillegg medlemmer med spesielt ansvar for et aktivitetsfelt.

Satsingsområder : Lunger i Praksis har siden stiftelsen satset spesielt på Røykavvenning , hjertesvikt og kvalitetssikring av journal i arbeid med lungesyke. Hvert av disse feltene har egne styremedlemmer.

 

Presentasjon av styret 2001- 2002 :Anders Østrem ( Leder) , Svein Høegh Henrichsen (fagrådet) Knut Weisser Lind ( Harstad) Anne Hilde Crowo (Asker),  Karl Otto Sørensen (Hamar),Ghezai  Beraki ( Løvenstad), Jørn Ossum (Røyk) Jon Torgeir Lunke ( hjertesvikt) Arnulf Langhammer ( LUNGEN)

 

Årsmelding 2002:

 

Satsningsområder: I samarbeid med Nasjonal Plan for Astmaskoler  har vi laget et støtteverktøy for legenes journalsystem som foreløpig er installert på Winmed, men som vi også ønsker å få lagt på profdoc og infodoc. Programmet heter LUNGEN og er en måte å kvalitetssikre arbeidet med astmapasientene på . Det ble presentert første gang på Nidaroskongressen , og har senere vært en del av programmet på flere kurs vi har holdt eller vært med på. Vi har også arbeidet en del med allergi og vil fremover også holde kurs i med hjertesvikt som emne.

 

Røykeavvenning. Vi har i løpet av året hatt 3 egne kurs med røykeavvenning som deltema.I tillegg har vi deltatt med kurs i røykavvenning på Nordland legeforenings årsmøte , vi deltok på den første nasjonale tobakkskonferansen i februar .Vi har også innlegg om dette på Nordisk Kongress i allmennmedisin i Trondheim.

Handlingsplan for røykeavvenning. Et første utkast til handlingsplan for røykeavvenning var klart til tobakkskonferansen . Handlingsplanen er nå overtatt av helsedirektoratet, og vi håper på å få en endelig versjon klar i begynnelsen av neste år.

LUNGEN. Nasjonal Plan for Astmaskoler modul allmennpraksis har laget et godt verktøy for kvalitetssikring av arbeidet med astma og kols. Programmet er også integrert med noen spirometriprogrammer. Foreløpig er det koblet mot Winmed. Som man har sett i avisoppslag sliter NPAS med økonomien ,og videre finansiering er foreløpig usikkert. Programmet er tenkt distribuert til alle som har deltatt på kurs og dermed fått opplæring i bruken.

Astma, allergi, kols, spirometri. Temaene har vært oppe på 3 av våre kurs og vi holdt en dag med dette på Sørlandskongressen .

Kongresser /Konferanser : I juni 2002 ble den første internasjonale allmennpraktiker kongressen med tema lungesykdommer holdt i Amsterdam. Kongressen holdt et høyt faglig nivå og vi deltok med 8 innlegg . 52 norske allmennpraktikere deltok på kongressen .

Opplæringssenter: Som en del av kvalitetssikringen ønsker vi å tilby helsepersonnell sertifisering / kurs i spirometri og pasientopplæring. Dette gjør vi i samarbeid med det engelske National Respiratory Training Centre . Vi har også hatt medarbeiderkurs 2 ganger i år. Vi tror at vi trenger et senter som kan arbeide med nettverksbygging og opplæring rettet mot det enkelte legekontor. Vi har også tro på at  et virtuelt nettverk og innsamling av årskontroller med tilbakemeldinger etter SATS metoden vil kunne øke kvaliteten på arbeidet med pasientgruppene våre betraktelig. Vi har flere forslag til prøveprosjekter på dette området i samarbeid med spesialistene , og håper på å kunne komme i gang i løpet av et år. Medlemmer i Oslo bes ta kontakt dersom de er interessert i å delta, vi vil holde utstyr og sykepleiere til opplæring av personalet .

Til deler av prosjektet (oppkobling over internett)vil vi også trenge leger fra andre regioner. Er prosjektet så vellykket som vi håper vil det raskt kunne overføres til resten av landet.

Internasjonal kontakt. Alle medlemmer i Lunger i Praksis er automatisk medlemmer av IPCRG. Dette er et internasjonalt nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungemedisin . Under kongressen i juni 2002 ble Anders Østrem valgt til visepresident i organisasjonen da det ble bestemt at IPCRG kongressen i 2006 skal holdes i Oslo. Vi er gjennom IPCRG kommet med i en arbeidsgruppe som bearbeider

de store internasjonale handlingsplanen GOLD, GINA og ARIA slik at de tilpasses allmennpraksis.  Vi har også deltatt i flere europeiske forskningsprosjekter som sammenligner behandlingen av Kols og allergi i de forskjellige landene.

Finansiering/tilknytning til NSAM . Vi har hele tiden vært åpne på at organisasjonen har vært avhengig av inntekter fra stands på våre kurs og av direkte støtte til konkrete prosjekter. Våre regler for samarbeid med industrien har vært strengere enn det som har vært vanlig i legeforeningen, ved at vi krever deltagelse fra flere firma på alle prosjekter. Forholdet er helt åpent for innsyn.

Planer for 2002/2003: Høsten 2002 er vi med på Nordisk Kongress i Trondheim, på Oppdalskurset , på primærmedisinsk uke og vi har kurs i forbindelse med årsmøtet 21-23 november.

I 2003  deltar vi først på Lungerehabiliteringskonferansen i januar senere har vi planlagt regionale kurs i jan/februar, Nordisk Kongress i Geiranger 8-10 mai, og et regionalt kurs i august .

Kontakt. Kontakt med oss er enklest gjennom direkte mail eller telefon til Anders Østrem og Svein Høegh Henrichsen


 Leder: Dr.Anders Østrem, e-mail: andersostrem@c2i.net       

 Svein Høegh Henrichsen, e-mail: shegh@online.no

 
 
  • No labels