Child pages
  • Årsmelding for Lunger i Praksis 2003.
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2003-04-04

 

Nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer

Norwegian branch of the International Primary Care Respiratory Group(IPCRG).

 

Årsmelding for Lunger i Praksis 2003.

Norsk Selskap for Allmennmedisin referansegruppe for astma og kronisk obstruktiv lungesykdom tok i april 2000 initiativ til dannelse av et nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer.

 

Formål

Vi vil videreutvikle og forbedre kvaliteten i faget allmennmedisin og fremme kontakten mellom allmennleger med interesse for personer med tungpust.
Vi skal være et bindeledd mellom norske og utenlandske allmennmedisinske miljøer. Vi skal ha god kontakt med pasientorganisasjoner og helsepolitiske miljøer både i Norge og i utlandet.

Dette vil vi oppnå gjennom:

  1. Bedre diagnostikk, oppfølging og omsorg for personer med tungpust på grunn av kroniske lidelser som astma, allergi, kronisk obstruktiv lungesykdom og hjertesvikt.
  2. Organisere konferanser og møter, pluss andre former for opplæring for å øke helsepersonells kunnskap om tilstander som gir tungpust.
  3. Inspirere til forskning og utvikling av metoder for diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med tungpust som symptom.
  4. Rette fokus mot livstilssykdommer som bidrar til forekomsten, som f. eks tobakksrøyking.
  5. Øke allmennmedisinens innflytelse i diskusjoner om nasjonale retningslinjer for tilstandene og sørge for en bedre fordeling av ressursene mellom første og annenlinje tjenesten
  6. Ha det gøy mens vi utvikler faget.

 

Medlemskap.

Personer over 70 år fritas for medlemskontingent. Medlemskapet opphører ved forsømt kontingentinnbetaling i to år.

 

Medlemskap i IPCRG.

Alle medlemmer i Lunger i Praksis blir automatisk medlemmer av IPCRG, International Primary Care Respiratory Group, vår internasjonale paraplyorganisasjon. Alle medlemmer mottar IPCRG`s offisielle medlemsblad ”Primary Care Respiratory Journal”. Leder av Lunger i Praksis er valgt til visepresident i IPCRG frem til 2004. Han vil deretter lede IPCRG frem til kongressen i Oslo i 2006.

 

Nettbaserte tjenester.

I nærmeste fremtid vil Lunger i Praksis ha sin egen hjemmeside. Denne vil være knyttet opp mot IPCRG`s hjemmeside: http://www.theipcrg.org/ og man vil komme inn via denne. Etter hvert er det planlagt egne sider for alle de nasjonale nettverkene, men vi er stolte av å være en av de første. Vi vil på denne måten få bedre kontakt med medlemmene. Noen sider vil være passord beskyttet, som f eks Power Point presentasjoner, og kun til bruk for medlemmene. For å lette arbeidet med medlemsbrev og annet, er det av stor nytte at vi har medlemmes e post adresse. Medlemmene oppfordres om å sende denne inn til sekretariatet. Vedlagt årsmeldingen legges oppdatering av medlemsregisteret.

 

Årsmøte.

Lunger i Praksis rapporterer til NSAMs referansegruppe for astma og KOLS i faglige spørsmål. Årsmøtet er Lunger i Praksis høyeste myndighet. Det innkalles til Årsmøte en gang i året.

 

Styre.

Styret velges av Årsmøtet. Det skal bestå av leder, leder av fagrådet, en representant for hver region og i tillegg medlemmer med spesielt ansvar for et fagområdet..

 

Satsingsområde.

Lunger i Praksis har siden stiftelsen satset spesielt på røykavvenning og KOLS, samt kvalitetssikring av journal i arbeid med lungesyke. Hvert av disse feltene har egne styremedlemmer.
Det vil også være et aktivt engasjement mot den internasjonale gruppen IPCRG.

 

Presentasjon av styret 2002- 2003 :

Leder: Anders Østrem

Leder fagrådet: Svein Høegh Henrichsen

Helseregion I: Ghezai  Beraki, vara: Bjørg Lundby

Helseregion II: Anne Hilde Crowo.

Helseregion III: Erik Bugge Aase, vara: Erling Åserud

Helseregion IV: Ketil Espnes.

Helseregion V: Knut Weisser Lind, vara: Astri Medbø

 

Ansvarlig for røykeavenning: Jørn Ossum Gronert

Ansvarlig for hjertesvikt: Jon Torgeir Lunke

Ansvarlig for dataverktøyet LUNGEN: Arnulf Langhammer

 

 

Årsmelding 2002:

 

Satsningsområder:

Røykeavvenning

LiP har i løpet av året hatt 3 kurs med røykeavvenning som deltema. Vi har deltatt med kurs i røykavvenning på Lunge-Rehabiliteringskonferansen, Nordisk Kongress i allmennmedisin i Trondheim og Primærmedisinsk uke i Oslo. Vi har gjennom samarbeid med apotekkjeden holdt møte for pasienter og allmennleger i forbindelse med røykestopp i Sandefjord. Vi har også i dette samarbeidet sett på hvordan røykestopp har virket inn på et gitt antall personer i samme området ved bruk av spørreskjema. Resultatene vil være klare i løpet av høsten.

Handlingsplan for røykeavvenning. Et første utkast til handlingsplan for røykeavvenning var klart til tobakkskonferansen ” Tobakk Norge 2002 ”. Den ble godt mottatt av fagmiljøet. Den videre utviklingen av handlingsplanen er nå overtatt av Sosial og helsedirektoratet, og vi håper på å få en endelig versjon klar i løpet av høsten 2003.

 

Røykfri kommune 2005

Det har vært et samarbeid med allmennleger fra Aukra og Hjelmeland kommune, SIRIUS og Sosial og helsedepartementet avd tobakk, mot et nytt prosjekt, Røykfri kommune 2005. Målet er å få kommunen røykfri innen en gitt frist. Dette skal oppnåes ved å kartlegge røykevanene i kommunen. Pluss intervenere på skoler og arbeidsplasser, legekontor/ helsestasjoner/ apotek, for å hindre ny rekruttering og hjelpe de som allerede røyker å slutte. Vi vil også se på kostnad og nytte av intervensjonen.

 

Hjertesvikt

Hjertesvikt er et aktuelt tema på alle våre emnekurs.

 

Lungen

I samarbeid med Nasjonal Plan for Astmaskoler er det utarbeidet et støtteverktøy for legenes journalsystem. Programmet heter LUNGEN og er en måte å kvalitetssikre arbeidet med lungesyke pasienter. Programmet er også integrert med noen spirometriprogrammer. Det ble presentert første gang på Nidaroskongressen i år 2001, og har senere vært en del av programmet på flere kurs vi har holdt eller vært med på. LUNGEN er nå kvalitetssikret av datakyndig og ny oppdatert utgave vil i løpet av høsten distribueres rundt til aktuelle leger. Dataprogrammet er kun kompatibelt med WIN med., men det jobbes med løsninger for infodoc og Profdoc Vision.

50 års undersøkelsen

Lunger i Praksis har fått støtte av kvalitetssikringsfond 1, standarisering og kvalitetssikring i legetjenester utenfor sykehus. Vi har startet opp 50 årsundersøkelsen- hvordan finne KOLS pasienter tidlig. Det er 6 legesentre som ønsker å delta i prosjektet. Alle pasientene i en fastlegepraksis vil få tilsendt spørreskjema hvor de må svare om de har hatt problemer med pusten, og om de røyker eller er ex røyker. På dette grunnlag vil vi kalle inn et aktuelt antall pasienter som vil få ytterligere spørreskjema, som både innholder tema relatert til  lungesykdommen og tema om livskvalitet. Det vil taes høyde/ vekt, BT og spirometri. På dette grunnlag ønsker vi å se om pasientene har fått riktig diagnose, hvilke spørreskjema er det mest essensielle for å stille KOLS diagnosen og hvilken aldersgruppe er den mest aktuelle for å screene KOLS.

 

Astma, allergi, KOLS, spirometri

Temaene har vært oppe på 3 av våre kurs og vi holdt en dags innlegg med dette på Sørlandskongressen og Lunge Rehabiliteringskonferansen.

 

Kongresser /Konferanser

Vi har holdt 3 dagers Emnekurs i lungemedisin på Røros. Kurset ble holdt på LHLs nye rehabiliteringssenter, og var både for allmennleger og hjelpepersonell.

I mai 2003 ble den andre nordiske allmennpraktiker kongressen med tema lungesykdommer holdt i Norge. Kongressen holdt et høyt faglig nivå og det var innlegg både fra Norge, Sverige og Danmark. 51 allmennpraktikere deltok på kongressen, som ble holdt i vakre omgivelser i Geiranger.

 

Presentasjon i Praksis:

Lunger i Praksis ønsker å knytte til seg interesserte allmennleger fra hele landet. Vi ser at mange gruer for å ta på seg videre oppgaver, men sitter inne med mye kunnskap. Vi ønsker å gi disse tryggheten til å stå frem som foredragsholdere på kurs og møter. I denne sammenheng vil vi arrangere PiP grupper, med fokus på faglig oppdatering innen lungefaget og presentasjonsteknikk. I første omgang vil vi prioritere de forskjellige helseregionene.

Opplæringssenter:

Som en del av kvalitetssikringen ønsker vi å tilby helsepersonell sertifisering / kurs i spirometri og pasientopplæring. Dette gjør vi i samarbeid med det engelske National Respiratory Training Centre . Vi tror vi trenger et senter som kan arbeide med nettverksbygging og opplæring rettet mot det enkelte legekontor. Vi har også tro på at  et virtuelt nettverk og innsamling av årskontroller med tilbakemeldinger etter SATS metoden vil kunne øke kvaliteten på arbeidet med pasientgruppene våre betraktelig. Vi har flere forslag til prøveprosjekter på dette området i samarbeid med spesialistene, og håper på å kunne komme i gang i løpet av et år. Er prosjektet så vellykket som vi håper vil det raskt kunne overføres til resten av landet.

Internasjonal kontakt

Under kongressen i Amsterdam juni 2002 ble Anders Østrem valgt til visepresident i IPCRG og det ble bestemt at IPCRG kongressen i 2006 skal holdes i Oslo. Vi er gjennom IPCRG kommet med i en arbeidsgruppe som bearbeider de store internasjonale handlingsplanene GOLD, GINA og ARIA slik at de tilpasses allmennpraksis.  Vi har også deltatt i flere europeiske forskningsprosjekter som sammenligner behandlingen av KOLS og astma i de forskjellige landene, rhinitt og allergi har også vært en av temaene.

 

World kongress 2006 i Oslo

Vi er godt i gang med arbeidet til IPCRG`s kongress i Oslo 2006. Det er utarbeidet avtale med kongressfirma og konferanselokalet er bestilt på Oslo Plaza. LiP vil stå for arrangementet med god hjelp fra IPCRG`s sekretariat.

 

Tilknytning til NSAM

Det har vært en del diskusjon om LiP`s tilknytting til NSAM. NSAM har stilt en del spørsmål til vår organisasjon, spesielt har dette vært knyttet opp mot LiP`s finansiering. Ledelsen i LiP deltok på NSAMs årsmøte, hvor forholdet til LiP var et av emnene som skulle taes opp. Dessverre ble detstrøket pga tidsnød på møtet. Vi ser derfor ingen direkte løsning på dette. Styrevedtaket om at Lunger i Praksis ikke kan være en del av NSAM står fast, men diskusjonen vil bli ført videre med NSAMs nye styre. Vi har hele tiden vært åpne på at organisasjonen har vært avhengig av inntekter fra stands på våre kurs og av direkte støtte til konkrete prosjekter. Våre regler for samarbeid med industrien har vært strengere enn det som har vært vanlig i legeforeningen, ved at vi krever deltagelse fra flere firma på alle prosjekter ( se vedlagte avtale). Forholdet er helt åpent for innsyn. Vi har således holdt oss godt innenfor legeforeningens regler for samhandling med industrien, og ønsker en klargjøring av hva som bør gjelde for alle medlemmer i legeforeningen.  Vi kan ikke leve med et regelverk som bare rammer allmennmedisinen.

 

Planer for 2003/2004

Vi vil videre fremover fremdeles engasjere oss både internasjonalt og nasjonalt.
Vi ønsker å fortsette med emnekurs  rundt i landet om tungpust og ser for oss 2 slike møter i 2004. Det vil bli et lengst nord i landet og et i sør Norge.
Mye av fokuset fremover vil være arbeidet med 50 årsundersøkelsen. Vi regner med å være ferdig med kartleggingen i løpet av vinteren.
Vi kommer til å jobbe videre med implementering av handlingsprogram i praksis.
Ellers kommer vi til å markere oss i Melbourne i februar og ser frem til å reise med en aktiv gruppe leger til kongressen. Målet er å få norske allmennleger på banen, med presentasjon av prosjekter og forskning. Dette gir også mulighet til å knytte internasjonale kontakter.

Ellers vil det internasjonale engasjementet øke når vi har presidentskapet i IPCRG og med kongressen i 2006.

 
 
  • No labels