Child pages
  • Årsmelding 2004
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

2004-11-30

 Årsmelding for Lunger i Praksis 2004.

 

Formål

Vi vil videreutvikle og forbedre kvaliteten i faget allmennmedisin og fremme kontakten mellom allmennleger med interesse for personer med tungpust.
Vi skal være et bindeledd mellom norske og utenlandske allmennmedisinske miljøer. Vi skal ha god kontakt med pasientorganisasjoner og helsepolitiske miljøer både i Norge og i utlandet.

Dette vil vi oppnå gjennom:

  • Bedre diagnostikk, oppfølging og omsorg for personer med tungpust på grunn av kroniske lidelser som astma, allergi, kronisk obstruktiv lungesykdom og hjertesvikt.
  • Organisere konferanser og møter, pluss andre former for opplæring for å øke helsepersonells kunnskap om tilstander som gir tungpust.
  • Inspirere til forskning og utvikling av metoder for diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med tungpust som symptom.
  • Rette fokus mot livstilssykdommer som bidrar til forekomsten, som f. eks tobakksrøyking.
  • Øke allmennmedisinens innflytelse i diskusjoner om nasjonale retningslinjer for tilstandene og sørge for en bedre fordeling av ressursene mellom første og annenlinje tjenesten
  • Ha det gøy mens vi utvikler faget.

 

Medlemskap.

Personer over 70 år fritas for medlemskontingent. Medlemskapet opphører ved forsømt kontingentinnbetaling i to år.

 

Medlemskap i IPCRG.

Alle medlemmer i Lunger i Praksis er automatisk medlemmer av IPCRG, International Primary Care Respiratory Group. Vår internasjonale paraplyorganisasjon. Alle medlemmer mottar IPCRG`s offisielle medlemsblad ”Primary Care Respiratory Journal”. Leder av Lunger i Praksis er valgt til president i IPCRG frem til 2006.

 

Nettbaserte tjenester.

Lunger i Praksis har fått sin egen hjemmeside, http://www.lungeripraksis.no. Denne vil være knyttet opp mot IPCRG`s hjemmeside: http://www.theipcrg.org/.
På denne måten ønsker vi å få bedre kontakt med medlemmene. Den vil også vise hva Lunger i Praksis står for.
Noen sider vil etter hvert være passord beskyttet, som f eks Power Point presentasjoner, disse er kun til bruk for medlemmene.
For å lette arbeidet med medlemsbrev og andre utsendelser er det av stor nytte at vi har medlemmes e -post adresse. Medlemmene oppfordres om å sende denne inn til sekretariatet.

 

Årsmøte.

Årsmøtet er Lunger i Praksis høyeste myndighet. Det innkalles til Årsmøte en gang i året.

 

Styre.

Styret velges av Årsmøtet. Det skal bestå av leder, leder av fagrådet, en representant for hver region og i tillegg medlemmer med spesielt ansvar for et fagområdet. Styremedlemmer velges  for 2 år av gangen.

 

Satsingsområde.

Lunger i Praksis har siden stiftelsen satset spesielt på røykavvenning og KOLS, samt  kvalitetssikring av journal i arbeid med lungesyke. Hvert av disse feltene har egne styremedlemmer.
Det vil også være et aktivt engasjement mot den internasjonale gruppen IPCRG.

 

Presentasjon av styret 2003- 2004 :

Anders Østrem ( leder ) Grandalen Legesenter , Oslo
Svein Høegh Henrichsen ( leder fagråd) Langbølgen legesenter

 

Jørn Ossum Gronert ( ansv røykavvenning) Flattum legesenter, Hønefoss

Arnulf Langhammer ( ansv, lungen) Høvdinggården legekontor, Steinkjer

Beraki W. Ghezai, ( ansv, økonomi) Løvenstadtunet legesenter, Akershus;

vara: Bjørg Lundby, Dr. Bjørg Lundby, Akershus

Anita Jakobsen ( ansv PIP ) Kanebogen legesenter, Harstad

Knut Weisser Lind ( ansv PIP) Kanebogen legesenter, Harstad

Jon Torgeir Lunke ( ansv. hjertesvikt ) Lamberseter legesenter, Oslo

Ola Storrø (ansv forskning ) Edda legesenter; Trondheim

                                    

           

Årsmelding 2003-04:

 

Satsningsområder:

Røykeavvenning

LiP har i løpet av året hatt stort fokus på røykavvenning. Handlingsplan for røykeavvenning er ferdigstilt. LiP har holdt høy profil i dette arbeidet i samarbeid med Sosial og Helsedirektoratet. LiP er sterkt inne i et nytt prosjekt for å etablere et  nettverk for allmennleger og medarbeidere innen røykeavvenning. Prosjektskisse ferdigstilles under Verdens KOLS dag. Målet er å etablere en kontakt i hvert fylke både med lege og medarbeider. Alle fylker er kontaktet og flere er allerede etablert med kontaktpersoner.

 

Hjertesvikt

Hjertesvikt er et aktuelt tema på alle våre emnekurs.

 

Lungen

I samarbeid med Nasjonal Plan for Astmaskoler er det utarbeidet et støtteverktøy for legenes journalsystem. Programmet heter LUNGEN og er en måte å kvalitetssikre arbeidet med lungesyke pasienter. Programmet er også integrert med noen spirometriprogrammer. Det ble presentert første gang på Nidaroskongressen i år 2001, og har senere vært en del av programmet. Programmet er kun kompatibelt med WIN med., men det jobbes med løsninger for infodoc og Profdoc Vision også.
Det er noe usikkerhet i forhold til videre fremdrift og finansiering. Dette er noe det jobbes med.

 

50 års undersøkelsen

Lunger i Praksis har fått støtte fra kvalitetssikringsfond 1, standardisering og kvalitetssikring i legetjenester utenfor sykehus, til et KOLS prosjekt; 50 års undersøkelsen. Vi godt i gang med fase 1. Alle pasientene mellom 45 og 55 år i en fastlegepraksis får tilsendt spørreskjema hvor de må svare om de har hatt problemer med pusten, og om de røyker eller er ex røyker. På dette grunnlag vil vi kalle inn et randomisert utvalg av pasienter til undersøkelse med blant annet spirometri, og reversibilitetstest. På dette grunnlag ønsker vi å se om pasientene har fått riktig diagnose, hvilke spørreskjema er det mest essensielle for å stille KOLS diagnosen og kan det være aktuelt å screene for å oppdage KOLS på et tidlig stadium.

 

Kongresser /Konferanser

Tidligere i år har en gruppe allmennleger med spesiell interesse for lungesykdommer deltatt i den 2’dre Verdenskongressen i IPCRG i Melbourne, Australia. LiP organiserte reisen og hadde nasjonale møter på kveldstid noen dager før selve kongressen startet. Norge var sterkt representert under kongressen, både med innlegg og abstracts. Det ble også arrangert praksisbesøk for de som ønsket det.

 

Opplæringssenter:

Det jobbes fremdeles med å etablere et opplæringssenter, som en del av kvalitetssikringen ønsker vi å tilby helsepersonell sertifisering / kurs i spirometri og pasientopplæring. Dette gjør vi i samarbeid med det engelske National Respiratory Training Centre . Vi tror vi trenger et senter som kan arbeide med nettverksbygging og opplæring rettet mot det enkelte legekontor. Vi har også tro på at  et virtuelt nettverk og innsamling av årskontroller med tilbakemeldinger etter SATS metoden vil kunne øke kvaliteten på arbeidet med pasientgruppene våre betraktelig. Vi har flere forslag til prøveprosjekter på dette området i samarbeid med spesialistene, og håper på å kunne komme i gang i løpet av et år. Er prosjektet så vellykket som vi håper vil det raskt kunne overføres til resten av landet.

 

Internasjonal kontakt

Vi er gjennom IPCRG kommet med i en arbeidsgruppe som bearbeider de store internasjonale handlingsplanene GOLD, GINA og ARIA slik at de tilpasses allmennpraksis.  Vi har også deltatt i flere europeiske forskningsprosjekter som sammenligner behandlingen av KOLS og astma i de forskjellige landene, rhinitt og allergi har også vært en av temaene.
Under kongressen i Australia ble leder av LIP, Anders Østrem, valgt til president i IPCRG. Dette vil vare frem til kongressen i 2006 som skal holdes i Oslo.
Det jobbes også en del innen det skandinaviske nettverket. I mai 2005 vil det bli arrangert nordisk kongress i Danmark.

 

3rd IPCRG World Congress 2006, i Oslo

Vi er godt i gang med arbeidet til IPCRG`s kongress i Oslo 2006. Det er utarbeidet avtale med kongressfirma og konferanselokalet er bestilt på Oslo Plaza hotell. Scientific comitee er etablert. Her er sterke krefter fra det norske fagmiljøet representert. LiP vil stå faglig og administrativt for arrangementet med god hjelp fra IPCRG`s sentralt.  Kongressen har allerede opplysinger på websiden til Lunger i Praksis.

 

Planer for 2004/2005

Videre fremover vil vi fremdeles engasjere oss både internasjonalt og nasjonalt innen lungefaget.
Vi ønsker å fortsette med emnekurs  rundt i landet med fokus på lungesykdommer og ser for oss 2 slike møter i 2005. Her vil implementering av handlingsplan for røykavvenning stå sentralt.
Mye av fokuset fremover vil også være arbeidet med 50 årsundersøkelsen. Vi regner med å være ferdig med fase 1, i løpet av vinteren.

 
 
  • No labels