Child pages
  • Historien bak Lunger i Praksis
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lunger i Praksis er et nettverk av norske allmennleger med interesse for lungesykdommer. Vi har i dag over 500 medlemmer. Mye har skjedd siden LiP ble stiftet i 2000.
Lunger i Praksis ble dannet etter initiativ fra NSAM`s referansegruppe for astma og KOLS. Første møte var i Oslo i april 2000. Målet for Lunger i Praksis er å bedre omsorgen for Astma og KOLS pasienter i allmennpraksis. Vi ønsker å øke helsepersonels kunnskaper om lungesykdommer ved kurs og andre former for opplæring, lage et møtested for leger i allmennpraksis med interesse for lungesykdommer og knytte til oss leger med bred erfaring innen faget som en ressurs for andre allmennleger. På denne måten vil vi øke allmennpraktikerens kunnskap, med fokus på pasienter allmennlegene møter.

Er det behov for et nettverk?
Vi mener det. Allmennlegene har behov for å samle seg og markere seg både faglig og politisk. KOLS er nå en av verdens store helsetrusler og det er viktig å markere dette ut i fra et primærmedisinsk ståsted. Det er allmennlegen som først kommer i kontakt med de store pasientgruppene. Det trengs et stort nasjonalt krafttak for å sette lungesykdommer og røykeavvenning på dagsorden.

Internasjonale kontakter
Det er i hele Skandinavia bygd opp nasjonale nettverk for leger med interesse for lungesykdommer. Hvert annet år samler vi oss til felles nordiske kongresser. Her er både det faglige og sosiale satt på dagsordenen. Dette har ført til et godt og fruktbart samarbeid med våre skandinaviske kolleger. Vi jobber sammen om forskning i primærhelsetjenesten både hos barn og voksne, vi utveksler erfaring og knytter kontakter.
Vi har også et stort engasjement innen IPCRG, International Primary Care Respiratory Group. I perioden 2004-2006 var tidligere leder i LiP, Anders Østrem president i IPCRG.  LiP var vertskap for den 3. IPCRG verdenskongress. Kongressen fant sted i Oslo i tiden 8 - 11 juni 2006. Totalt var det 430 delegater fra over 30 land som deltok. Vi opplevde kongressen som svært vellykket. Til den 5 internasjonale verdenskongress i Canada, Toronto ble flere innlegg og poster presentert av den norske gruppen. Engasjementet i IPCRG er stort og gruppen er nå blitt en av faggruppene under Wonca. Beraki Ghezai fra styret  i Lunger i praksis er valgt inn i styret til IPCRG

Møter og kurs
Kurs og møter for allmennleger og medarbeidere har vært en viktig del av Lunger i Praksis sitt arbeid. Kurs er holdt rundt i hele landet. Kursene legges opp praktisk med egne workshops. Kommunikasjon, Spirometri, røykeavvenning, KOLS og Astma har vært viktige tema. Egne kurs er også tilpasset hjelpersonell, som undervises av astmasykepleiere. Noe av grunntanken er å engasjere hele legekontoret slik at det også er lagt til rette for felles sesjoner for begge fagruppene.

Prosjekt/ Forskning
Lunger i Praksis legger vekt på å stimulere til økt forskning og prosjektarbeid i allmennpraksis. Dette har tidligere vært vanskelig å få til i en hektisk hverdag. Vi ser at økt informasjon om tema setter i gang prosesser og engasjement hos legene. Flere prosjekter er i gang allerede, mens andre er under bearbeidelse. Det gir økt trivsel og glede både hos pasienter og allmennleger når man går inn og ser nærmere på populasjonen man har på listen sin. Det er heller ikke så tungt når flere kan jobbe sammen.

Nasjonale retningslinjer
Nye retningslinjer for primærhelsetjenesten utarbeides stadig. Lunger i Praksis vil markere og påvirke utarbeidelsen av disse innfor lungefaget. Vi ønsker praktiske, enkle og lettvinte løsninger som blir brukt av allmennlegene. Som gruppe blir vi hørt, som allmennleger har vi kunnskapen om hva som fungerer og hva vi trenger.

Veien videre
Lunger i Praksis jobber for å bli bedre. Vi treffer stadig engasjerte helsearbeidere som kommer med tanker og refleksjoner, dette er med på å drive oss videre. Vi er avhengig av tilbakemeldinger på hvordan Lunger i Praksis kan være et godt nettverk for deg. Vi er i forskjellige faser i livet. Noen er i en presset livssituasjon hvor de slåss mot klokken, andre savner kontakt med flere med samme interesse. I Lunger i Praksis blir ingen presset inn i roller de ikke ønsker å ha. Det er ikke slik at melder du deg inn i Lunger i Praksis/ eller møter på årsmøte så har du full jobb resten av året. Vi ønsker å være et godt møtested for alle interesserte allmennleger.

 
 
  • No labels